یکشنبه 9 آذر 1399   09:02:49
 
 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت اولین جلسه با مشاوران اجتماعی شرکت های اصلی
بسمه تعالی 
اولین جلسه با مشاوران اجتماعی صنعت نفت در ساختمان مشاوران امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت تشکیل گردید .
در این جلسه به تبادل نظر و استماع گزارش های اقدام های انجام شره در خصوص نظان نامه و چالش های پیش رو پرداخته شده است .
اعضای جلسه عبارتند از:
1-آقای دکتر طالبیان (رییسس امور مسئولیت اجتماعی)
2-آقای مهندس ربانی (مشاور اجتماعی پتروشیمی)
3-آقای عسگری (مشاور اجتماعی گاز)
4-آقای مردانی(کارشناس اجتماعی گاز)
5-آقای مهندس مهرجو (مشاور اجتماعی نفت)
6-آقای دکتر نیما ربیعی سروندی (امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت)
7-آقای فضلی(امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت)
8-خانم دکتر اسماعیلی(مشاوراجتماعی پالایش و پخش)
9-آقای مهندس انصاری(امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت)
10-آقای دکتذ مروتی(امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت)
بيشتر