یکشنبه 9 آذر 1399   08:01:10
 
 
<img alt="" src="/portal/picture/?337050/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87" />
آموزش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت آموزش آشنایی با مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در کیش در راستای فرهنگ سازی و تلاش در جهت تقویت کارشناسان مرتبط با مسئولیت اجتماعی، این دوره های آموزشی در شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت تکمیل و اجرایی میگردد . این دوره توسط سرکار خانم دکتر مرضیه صمدی فروشانی انجام گردید.
در راستای فرهنگ سازی و تلاش در جهت تقویت کارشناسان مرتبط با مسئولیت اجتماعی این دوره های آموزشی در شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت تکیل و اجرایی میگردد . این دوره در دوروز توسط سرمار خانم دکتر مرضیه صمدی فروشانی در مرکز آموزش های بن المللی نفت در کیش برگزار کردید .
بيشتر