پنجشنبه 8 آبان 1399   08:19:48
 
 
یکشنبه 25 خرداد 1399
 نمونه گزارش های پایداری شرکت های بزرگ بین المللی 
 bp-Sustainability Report-2019
Shell- Sustainability Report-2019