يكشنبه 19 مرداد 1399   13:31:07
 
 
يكشنبه 25 خرداد 1399
 نمونه گزارش های پایداری شرکت های بزرگ بین المللی 
 bp-Sustainability Report-2019
Shell- Sustainability Report-2019