چهارشنبه 17 خرداد 1402   11:22:11
 
 
یکشنبه 25 خرداد 1399
کد دوره های آموزشی

با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسات شماره 43 و 54 کمیته ایجاد/بروزرسانی دوره های  آموزشی، کدهای تخصیص یافته به 4 عنوان دوره مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی به شرح زیر می باشد:
 

 
ردیف عنوان دوره کد دوره پیش نیاز 
1 مسئولیت اجتماعی سازمان ها با نگاهی به صنعت نفت 13018 ---
2 استاندارد مسئولیت اجتماعی ISO26000 23099 کد پیش نیاز 13018
3 ارزیابی تاثیرهای اجتماعی و محیط زیستی(ESIA) 13019 کد پیش نیاز 23099
4 تدوین گزارش های پایداری بر اساس استاندارد GRI 13020 کد پیش نیاز 13019

 
دوره‌های مجازی