جمعه 8 مهر 1401   09:47:21
 
 
یکشنبه 25 خرداد 1399
استاندارد آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکت(Corporate Social Responsibility- CSR) در صنعت نفت با در نظر گرفتن قواعد و روش‌های مشخص در صدد هماهنگ‌سازی فرآیندها و موضوعات آموزشی، ارتقاء کیفیت و اثربخشی آموزش‌ها در این حوزه می باشد، این استاندارد می‌تواند درک مشترکی را ایجاد و از اتلاف منابع و آموزش‌های سلیقه‌ای جلوگیری نماید. هدف عمده آن عبارتست از: آشنا ساختن مخاطبان با مفهوم و کارکرد مسئولیت های اجتماعی سازمانی و توانمند کردن آنان در اجرای این نوع مسئولیت سازمانی. 


لینک زیر:

استاندارد دوره های آموزشی مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت
دوره‌های مجازی