چهارشنبه 17 خرداد 1402   12:40:12
 
 
یکشنبه 25 خرداد 1399
راهنمای گزارش دهی

یکی از ابزارهای مفید در حرکت به سوی مسئولیت اجتماعی شرکت، گزارش دهی است. بر این اساس،  شرکت ها حسب راهنمای ارائه شده زیر توسط امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در پرتو نظامنامه و در قالب سرفصل ها به تشریح فعالیت ها و عملکرد خود در رابطه با مسئولیت اجتماعی می پردازند .لینک زیر:

راهنمای گزارش دهی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بر اساس استاندارد -GRI 2018- آبان ماه 1400
 
دوره‌های مجازی