يكشنبه 19 مرداد 1399   12:30:49
 
 
يكشنبه 25 خرداد 1399
راهنمای گزارش دهی
 
یکی از ابزارهای مفید در حرکت به سوی مسئولیت اجتماعی شرکت، گزارش دهی است. بر این اساس،  شرکت ها حسب راهنمای ارائه شده زیر توسط امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در پرتو نظامنامه و در قالب سرفصل ها به تشریح فعالیت ها و عملکرد خود در رابطه با مسئولیت اجتماعی می پردازند .


لینک زیر:

راهنمای گزارش دهی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بر اساس استاندارد GRI 2018