جمعه 8 مهر 1401   10:13:57
 
 
یکشنبه 11 آذر 1397
تاریخچه شکل گیری


همزمان با انتصاب مشاور اجتماعی وزیر نفت در شهریور ماه 1392 نگاه و فضای مدیریتی تازه ای در ساختار مسئولیت اجتماعی وزارت نفت پدید آمد و متعاقب آن حوزه مشاور اجتماعی وزیر شکل گرفت. در حوزه مشاور اجتماعی وزیر چند محور عمده به عنوان گام‌های اساسی در جهت نهادینه سازی توجه به امور اجتماعی و محیطی متاثر از استقرار صنعت نفت در مناطق عملیاتی به شرح زیر مد نظر قرار گرفت: 

•    کمک به توسعه اجتماعی، همپای توسعه صنعت نفت 

•    ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)

•    ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه‌های صنعتی

•    تلاش در جهت پیوند محیط اجتماعی، محیط زیست و محیط صنعتی

این حوزه فعایت های خود را بر ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت در سطح وزارتخانه، شرکت های اصلی و تابعه ادامه داد تا در سال 1398 با ابلاغ نظامنامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، ساختار جدید تحت عنوان «امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» در سطح وزارتخانه ایجاد شد.لینک ساختار سازمانی


دوره‌های مجازی