برترین گزارش های عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در چهارمین همایش صنعت نفت CSR - شهریور 1398 

نمونه گزارش های پایداری شرکت های بین المللی 

  • bp - Sustainability Report - 2020
  • Shell - Sustainability Report - 2020

گروه دورانV6.0.19.0