آموزش و پژوهش

  • اسناد آموزشی (استاندارد آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکت - (Corporate Social Responsibility (CSR در صنعت نفت با در نظرگرفتن قواعد و روش های مشخص درصدد هماهنگ سازی فرآیندها و موضوعات آموزشی، ارتقاء کیفیت و اثربخشی آموزش ها در این حوزه می باشد، این استاندارد می تواند درک مشترکی را ایجاد و از اتلاف منابع و آموزش های سلیقه ای جلوگیری نماید. هدف عمده آن عبارت است از : آشنا ساختن مخاطبان با مفهوم و کارکرد مسئولیت های اجتماعی سازمانی و توانمند کردن آنان در اجرای این نوع مسئولیت سازمانی. )
  • استاندارد آموزشی
  • دوره های آموزشی (با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسات شماره 43 و 54 کمیته ایجاد/بروزرسانی دوره های آموزشی ، کدهای تخصیص یافته به 4 عنوان دوره مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی به شرح ذیل میباشد:
ردیف پیش نیاز کددوره عنوان دوره
1 -- 13018 مسئولیت اجتماعی سازمان ها با نگاهی به صنعت نفت 
2 کد13018 23099 استاندارد مسئولیت اجتماعی Iso26000
3 کد23099 13019 ارزیابی تاثیرهای احتماعی و محیط زیستی (ESIA)
4 کد13019 13020 تدوین گزارش های پایداری بر اساس استاندارد GRI

 


گروه دورانV6.0.19.0