دوشنبه 24 خرداد 1400   20:17:31
 
 
برگزاری ششمین نشست مجازی امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ششمین نشست مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی و مکانیزم توسعه پاک-تجارب اجرای پروژه شرکت پتروشیمی شیراز برگزار شد.
ششمین نشست مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با عنوان" مسئولیت اجتماعی شرکتی و مکانیزم توسعه پاک-تجارب اجرای پروژه شرکت پتروشیمی شیراز به منظور کاهش غلظت گاز N2O و NOX" در مورخ سه شنبه 7 اردیبهشت ماه 1400  برگزار شد. در ابتدای این نشست مجازی که با حضور جمعی از  مشاورین، دبیران و اعضاء کمیته های مسئولیت اجتماعی شرکت های صنعت نفت برگزار شد؛ آقای شهرام فرضی (معاون امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت) به اهمیت برگزاری نشست های تخصصی در تبادل تجربیات حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در سطح صنعت نفت پرداخت و بر ادامه روند برگزاری نشست های مشابه در سال جاری مطابق برنامه تنظیم شده تاکید کرد. در ادامه آقای محسن انصاری در خصوص پروژه های CDM و ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی شرکتی(CSR) کلیاتی را مطرح نمود.
در بخش دوم این نشست تخصصی آقای پریسای (رئیس امور HSE مجتمع پتروشیمی شیراز) ضمن ارائه مطالبی در خصوص پروتکل کیوتو به تشریح نحوه اجرای پروژه کاهش غلظت گاز N2O و NOX   در شرکت پتروشیمی شیراز و فرآیند ثبت این پروژه بعنوان یک پروژه CDM در سازمان ملل همچنین چالش های پیش رو پرداخت. در انتهای نشست نیز حاضرین سوالات و دیدگاه های خود را مطرح نمودند.