پنجشنبه 14 مرداد 1400   11:33:53
 
 
پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.
پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با بیانات مقام عالی وزارت و حضور مدیران ارشد و همچنین کارشناسان صنعت نفت در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد. طبق روال سال های گذشته گزارش های پایداری شرکت ها و سازمان های فعال در این صنعت مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و در بخش جوایز حضور خواهند داشت. مقتضی است شرکت ها گزارش های پایداری(مسئولیت اجتماعی شرکتی) خود را جهت شرکت در بخش داوری نهایتاً تا بیست و شش آذرماه 1399 برای امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ارسال نمایند.
                     
                                                                                                                                                                                  با تشکر
                                                                                                                                                                      دبیرخانه همایش