شنبه 16 آذر 1398   12:45:58

 
 

<img alt="" height="150" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=71aeb9f0-272d-493e-b38d-ee478500561c" width="200" />
نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی در شرکت گاز استان خراسان شمالی