چهارشنبه 30 مرداد 1398   08:19:28

 
 

تربیت ارزیابان دوره تخصصی تربیت ارزیابان این دوره در حوزه مشاور وزیر در مسئولیت اجتماعی انجام گردید دوره آموزشی فوق در این حوزه جهت تربیت ارزیابان مسئولیت اجتماعی در سه روز توسط آقای دکتر احسان و با حضور آقای دکتر طالبیان و سایر کارشناسان این حوزه  برگزار گردید.
اسامی شرکت کنندگان به قرار زیر است:
1-دکتر سید امیر طالبیان(مشاور وزیر محترم در حوزه)
2-هوشنگ فضلی(کارشناس ارشد حوزه)
3-دکتر محسن انصاری(کارشناس ارشد حوزه)
3-دکتر نیما ربیعی سروندی(کارشناس ارشد حوزه،آموزش و روابط عمومی)
4-دکتر نادر مروتی(کارشناس ارشد حوزه)
5-دکتر شهرام فرضی(مشاور شرکت متن )
6-آقای سهراب پور ابراهیم (شرکت ملی پالایش و پخش)
7-مهندس رضوی(شرکت تاسسیات دریایی)
8-آقای حاج حیدری(شرکت ملی نفت)
9-دکتر مرضیه صمدی(مشاور و داور حوزه مسولیت اجتماعی)